คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบคำร้องทั่วไป click 

แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน click 

แบบลงทะเบียนข้ามชั้นปี click 

ใบลานิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ click 

ใบบันทึกข้อความ (ภายในคณะ) click 

เมนูบริการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น click

FACEBOOK คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น