ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

通过网络引入远程教育

教学指南入学

        通过 15 个学习单元从互联网上学习不限时地点的讲座,学生必须至少参加 80% 的期末考试(计分)。根据注册前预先安排的补充讲座时间表,通过互联网在线收听2-3次现场补充讲座/课程集(不收取补充讲座分数)。如果无法在指定时间收听补充讲座,请执行该讲座。学生可以追溯收听录音带。学生必须在学生注册的所有学习单元中参加预测试和课后测试,并且通过互联网进行无时间、地点限制(仅对课后测试的考试分数),学生必须至少参加 80% 的入学考试。

การส่งรายงานประจำวิชา

  • นิสิตต้องส่งรายงาน/ผลงาน/เข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ละแต่รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน การส่งรายงานอาจารย์ผู้สอนจะให้ส่งก่อนสอบปลายภาค ตามที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนด
  • นิสิตต้องทำการบ้านประจำรายวิชาส่งตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน วิธีส่งการบ้านประจำรายวิชาให้ส่งไฟล์ที่หัวข้อรายงานประจำวิชา ระบบ XSTUDI

期末考试

  • 学生必须在大学/校园/大学信息中心/大学地点参加期末考试,并在考试日期前公布入学证明和注册费支付。
  • 学生居住在没有大学考试中心的地区或国外,在入学时必须确定要参加考试的省份,大学将协调考试地点和监考委员会,考试标准将符合规定。西校,对于安排校考的日期、时间和地点,将通知学生。在期末考试的月初
  • *หมายเหตุ* : กรณีไม่พบวัน-เวลาสอบของรายวิชา | ไม่พบวิชาเข้าสอบ ติดต่อ 02-026-6659 กด 2

联系教职员工

CONTACT INFO

ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

สมัครเรียน        02-026-6659 กด 1  | LINE ID 0624144454
CALL CENTER
  02-026-6659 กด 2  | LINE ID @709gfpmy 
งานระบบ         083-066-5227 | 063-205-6455  E-mail  SYSTEM@WESTERN.AC.TH

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น