ผู้วิจัย อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว และ อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ

RSS
ผู้วิจัย อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว และ อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ
ประสิทธิผลทางคลินิกของสารยึดติดและการใช้สารยึดติดประเภทยูนิเวอร์
แซลแอดฮีซีฟในการบูรณะโพรงฟันบริเวณคอฟันที่ไม่มีรอยผุ
(Clinical effectiveness of universal adhesive in non-carious cervical lesions restoration)

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website