“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

วิศวกรรมสํารวจ

 

  1. วิศวกรสํารวจในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาที่ดิน กรมเจ้าท่า หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

  1. วิศวกรสํารวจในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธาที่รับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ งานสํารวจสถาปัตยกรรม งานช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น

 

  1. อาจารย์/ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

  1. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสํารวจ

 

  1. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสํารวจ

 

อัตราเงินเดือนวิศวกรรมสำรวจ

 เงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-30,000 บาท อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตำแหน่งงาน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad