ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

RSS
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำหนดสอบปลายภาคให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยา่เขตวัชรพล

วัน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ วิทยาเขต นิสิต รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT2 DD2208 ประสาทศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1(เทียบโอน) DD2208 ประสาทศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 3(3-0-6) รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทรถิระกุล
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM1 SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 3(3-0-6) รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทรถิระกุล
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM2 SC2106 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5) อ.ดร.อาทิตย์ บัวผัน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล NSW1 (หลักสูตร 65) SN1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2 3(2-2-5) อ.ไอลัดดา แก้วมะ 
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล NSW2 SO1003 ศิลปะการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) อ.พิมพ์ คงขาว
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. 5505 วัชรพล PM1 BP1102 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 3(2-3-5) อ.ไอลัดดา แก้วมะ 
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล NSW1 (หลักสูตร 65) SN1104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (หลักสูตร 65) 3(2-3-5) อ.ดร.ทนพ.คชวรรณ์ บางพันธุ์วิมล
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 DD1202 โภชนาการ 2(2-0-4) อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT2(เทียบโอน) DD1202 โภชนาการ 2(2-0-4) อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 EN2003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT2 EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM2 EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล  DT1(เทียบโอน) DD2205 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 3(2-3-5) ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM1 BP1104 สรีรวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) อ.ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์ 
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM1 SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT2 DD2209 เภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แต้โสตถิกุล
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1(เทียบโอน) DD2209 เภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แต้โสตถิกุล
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM1 BM1101 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) อ.วีระกร วันทอง 
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM3 BM4102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1(เทียบโอน) SC2105 ชีวเคมี 4(3-3-7) อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. 5505 วัชรพล MD1 HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทรถิระกุล
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. 5505 วัชรพล  DT1(เทียบโอน) DD1203 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 3(2-3-5) ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 SC1104 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) อ.ดร.อาทิตย์ บัวผัน
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 SC1104 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) อ.ดร.อาทิตย์ บัวผัน
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล PM1 SC1120 เคมีอินทรีย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 4(4-0-8) อ.ดร.อาทิตย์ บัวผัน
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT2 DD2210 การเจริญเติบโตของช่องปากและขากรรไกร 2(2-0-4) ผศ.ทพ.ทวีพงษ์ อารยะพิศิษฐ
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล DT1 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล NSW1 (หลักสูตร 65) EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. 5505 วัชรพล PM1 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) อ.ฐิตาภา ทองปัญจา
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. เธียร์เตอร์ วัชรพล MD1 SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยา่เขตกาญจนบุรี

วัน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ วิทยาเขต นิสิต รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315A กาญจนบุรี VM1 SC1104 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) อ.ไทภวิษย์ พัฒน์เจริญทวี
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315A กาญจนบุรี PH1 SC1104 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) อ.ไทภวิษย์ พัฒน์เจริญทวี
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315C กาญจนบุรี PH1 SC1122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-5) อ.ไอลัดดา แก้วมะ 
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK1 (หลักสูตร 65) SN1104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (หลักสูตร 65) 2(1-2-3) ผศ.ทนพญ.เพ็ญศรี วรรณนฤมล
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK1 (หลักสูตร 65) IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) อ.ประกอบเกียรติ  ตังคณะสิงห์
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315C กาญจนบุรี VM1 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) อ.อนัญญา เอกจีน
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315C กาญจนบุรี PH1 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) อ.อนัญญา เอกจีน
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี VM1 SC1107 ชีวเคมี 3(2-3-5) อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง 
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี PH1 SC1112 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK1 (หลักสูตร 65) EN1001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) อ.อนัญญา เอกจีน
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315C กาญจนบุรี VM1 SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) อ.รติกา โพธิ์ศรีทอง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315C กาญจนบุรี VM1 EN2003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) อ.พล.อ.ต.หญิง อรพินทร์ คล้ายทับทิม
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315C กาญจนบุรี PH1 SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK3 ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) อ.รติกา โพธิ์ศรีทอง
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK1 (หลักสูตร 65) HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 9.00-12.00 น. SC1315C กาญจนบุรี VM1 SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) อ.พิมพ์ คงขาว
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี PH2 EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) อ.พล.อ.ต.หญิง อรพินทร์ คล้ายทับทิม
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี NSK2 (หลักสูตร 60) EN2006 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการพยาบาล  3(3-0-6) อ.พล.อ.ต.หญิง อรพินทร์ คล้ายทับทิม
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. SC1315A กาญจนบุรี PH1 SC1123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-5) ผศ.ทนพญ.เพ็ญศรี วรรณนฤมล

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website