ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

RSS
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19) โดยมีรายละเอียดวันสอบดังนี้

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น. SC1102 เคมีทั่วไป DT64/VM64/PM64/PH64 อ.ไทภวิษย์ พัฒน์เจริญทวี
9.00-12.00 น. SN1104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1 NSW64 อ.วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์
9.00-12.00 น. DD2205 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ DT63 ผศ.ทพ.ทวีพงษ์ อารยะพิศิษฐ
9.00-12.00 น. DS2204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ DT54 ผศ.ทพ.ทวีพงษ์ อารยะพิศิษฐ
13.00-16.00 น. SN1108 พยาธิสรีรวิทยา NSK63 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง และคณะ
13.00-16.00 น. BP2106 พยาธิสรีรวิทยา PM63 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง และคณะ
13.00-16.00 น. SC1116 พยาธิสรีรวิทยา PH63 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง และคณะ

 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น. TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร DT64/PM64/VM64 อ.ดร.ฐิตารีย์ ยะโสธรา 
9.00-12.00 น.  TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร PH64/NSK64/NSW64 อ.ดร.ฐิตารีย์ ยะโสธรา 
13.00-16.00 น. DD1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 DT63/DT64 อ.วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์

 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น.  SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ VM64 อ.พิมพ์ คงขาว
9.00-12.00 น.  SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ DT64/PM64 ผศ.ดาวรุ่งรตา วงศ์ไกร
9.00-12.00 น.  BM1101 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ PM63 อ.วีระกร วันทอง
9.00-12.00 น.  SN1104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1 NSK64 อ.ไอลัดดา แก้วมะ
1300-16.00 น.  SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ DT64 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
1300-16.00 น.  EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 NSW63 Mr.Mark Erren Yuson
1300-16.00 น.  MA1001 คณิตศาสตรืในชีวิตประจำวัน PH64 อ.วีระกร วันทอง

 

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น.  IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า VM64/PH64/NSK64 อ.ประกอบเกียรติ ตั้งคณะสิงห์
9.00-12.00 น.  IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า DT64/PM64/NSW64 อ.ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์
13.00-16.00 น. HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ NSK63/NSW63 ผศ.ดร.นิพนธ์ ฐานะพันธุ์

 

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น. EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 NSK64/NSW64/PH64 Mr.Mark Erren Yuson
9.00-12.00 น. EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 DT64/PM64/VM64 Mr.Mark Erren Yuson
13.00-16.00 น. SN1101 ฟิสิกส์เพื่อการพยาบาล NSK64/NSW64 อ.รติกา โพธิ์ ศรีทอง
13.00-16.00 น. SN1101 ฟิสิกส์เพื่อการพยาบาล NSB64 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง
13.00-16.00 น. EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 DT63/PM63/PH63/NSK63 อ.พล.อ.ต.ญ.อรพินทร์ คล้ายทับทิม

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น. SC1115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข PH63 อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา
9.00-12.00 น. HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม DT64/PM63/VM64/PH64 ผศ.ดร.นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
13.00-16.00 น. SC2105 ชีวเคมี DT63/PM63 อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
13.00-16.00 น. MA1002 คณิตศาสตร์ทั่วไป PM64 อ.วีระกร วันทอง

 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มนิสิต  อาจารย์ผู้สอน
9.00-12.00 น. SN1102 ชีวเคมี NSW64/NSK64 อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
9.00-12.00 น. SN1102 ชีวเคมี NSB64 อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
9.00-12.00 น. DD2206 สรีรวิทยา DT63/DT64 อ.ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์
13.00-16.00 น. SC1101 ชีววิทยาทั่วไป DT64 อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา
13.00-16.00 น. SC1106 ชีววิทยาทั่วไป VM64/PH64 อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา
13.00-16.00 น. BP1101 หลักการทำงานของเซลล์และโมเลกุล PM64 อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website