โครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนสระลงเรือในสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ และชุมชนตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

RSS
โครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนสระลงเรือในสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ และชุมชนตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
คณะแพทยศาสต์ สาขวิชาเทคนิคการแพทย์ มีพันธกิจคือ การส่งเสริม ป้องกันโรคและความเจ็บป่วยที่ควบคุมหรือมีการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นได้ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจ คณะฯ จึงวางแผนออกดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนตำบลสระลงเรือ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ ตามความต้องการของชุมชน นอกจากการให้บริการตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินการทำงานของไตในเบื้องต้นแล้ว ยังมีการตรวจวัดระดับน้ำตาลและภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 อีกด้วย ทั้งยังให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะได้ออกบริการทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนแล้วยังสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และเข้าใจบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น

โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในชุมชน ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติการของนิสิต ตลอดจนเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่ประชาชน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website