คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

RSS
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565
เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
นำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร
การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 -16:30 น.
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คลิก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website